Centrum pomociPomocník

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Uznanie platnosti

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Auvesta Edelmetalle AG pre nákup a uskladnenie drahých kovov a ich spravovanie predstavujú zmluvný základ kúpnych zmlúv na drahé kovy, ktoré uzatvára objednávateľ a spoločnosť Auvesta Edelmetalle AG (ďalej len ako „obchodník s drahými kovmi“).

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1. Na základe žiadosti o uzatvorenie kúpnej zmluvy na drahý kov si objednávateľ objednáva u obchodníka s drahými kovmi drahé kovy v rámci jednej alebo viacerých kúpnych zmlúv, ktoré objednávateľ získava formou splátok a/alebo jednorazovými platbami.

Obsahom týchto kúpnych zmlúv je získanie a prípadne úschova fyzického drahého kovu, ako aj zriadenie skladového konta drahých kovov, ktoré vyberie obchodník s drahými kovmi.

2.2 Kúpna zmluva vzniká na základe akceptácie návrhu zmluvy zo strany obchodníka s drahými kovmi. Objednávateľ sa vzdáva potvrdenia o akceptácii zo strany obchodníka s drahými kovmi a jej prijatia. Objednávateľ je na žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy viazaný po dobu dvoch týždňov.

II. Získanie drahého kovu

1. Obchodník s drahými kovmi získava s každou platbou objednávateľa fyzický drahý kov (min. 999,9/1000 pri zlate a striebre/platine/paládiu min. 999,0/1.000 vo forme odliatkov) od medzinárodne uznávaných spracovateľov/zlievarní (nákup špeciálneho druhu). Za uznávaných spracovateľov (uznávané zlievarne) sa považujú spracovatelia (zlievarne), certifikovaní zo strany „The London Bullion Market Association“ alebo porovnateľných asociácií obchodníkov s drahými kovmi v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Obchodník s drahými kovmi garantuje pravosť dodávaných drahých kovov, ktoré vybral so svedomitosťou riadneho obchodníka.

Zmluvné strany sa súhlasne dohodli na skutočnosti, že najmenšia možná nadobudnuteľná jednotka je stanovená v danej tarife podľa druhu nákupu. Obchodník s drahými kovmi môže v prípade dobropisov, finančného zaťaženia a dodaní vo fyzickej forme stanoviť minimálne jednotky z hľadiska hmotnosti a/alebo kusov, ako napr. odliatky a bežné investičné mince, uvádzané v kusoch so zodpovedajúcimi údajmi, týkajúcimi sa hmotnosti v gramoch/unciach.

Vzhľadom na členenie/veľkosti odliatkov drahých kovov nepodlieha obchodník s drahými kovmi žiadnym predpisom. Fyzické dodanie objednaného drahého kovu objednávateľovi bude realizované za podmienky jeho dodania obchodníkovi s drahými kovmi zo strany dodávateľov, prípadne spracovateľa/zlievarne a za zohľadnenia príslušných platných dodacích lehôt a podmienok.

2. Obchodník s drahými kovmi prijme došlý návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr v piaty pracovný deň. Nákup drahého kovu pre účely klienta je možné uskutočniť najskôr po realizácii platby, ale najneskôr do 5 pracovných dní. Drahý kov zakúpený objednávateľom prechádza do jeho vlastníctva na základe zápisu v depozite daného objednávateľa v priebehu 3 nasledujúcich pracovných dní. Vyššie uvedené pravidlo platí pre objednávateľov, ktorí svoje platby realizujú formou vystavenia priameho inkasa s tým, že zákonná lehota na odstúpenie vzhľadom k danej platbe už uplynula.

Objednávateľ obdrží vyúčtovanie o každom zrealizovanom nákupe.

S prijatím kúpnej zmluvy bude objednávateľovi pridelený online prístup, s pomocou ktorého má na internete možnosť kedykoľvek nahliadnuť do svojho depozitu drahých kovov a vystaviť si jeho výpisy. Okrem toho má každý objednávateľ v zásade možnosť raz ročne požiadať o výpis z depozitu k výročnému dňu 31.12. príslušného kalendárneho roka. Za túto službu bude obchodník s drahými kovmi účtovať za každú požiadavku/každý výpis paušálny poplatok vo výške 15,- € s pripočítaním práve platnej zákonom stanovenej DPH.

3. Pokiaľ nie je platbami objednávateľa pokrytá najmenšia možná nadobudnuteľná jednotka v súlade s vybranou tarifou nákupu pre získanie danej jednotky, uskutoční sa nákup objednaného drahého kovu až vtedy, keď bude kúpna cena za najmenšiu nadobudnuteľnú jednotku pokrytá platbami objednávateľa podľa čl. II, bod 1, ods. 2 VOP. Táto čiastka bude až do nasledujúceho nákupu vedená ako aktívum.

4. Obchodník s drahými kovmi realizuje svoje obchody výlučne v Euro. Za týmto účelom budú platby, došlé na účty obchodníka s drahými kovmi v iných menách bezprostredne pred realizáciou žiadosti na kúpu vymenené na eurá. Prípadné poplatky budú pripísané na ťarchu kupujúceho.

Pri platbách voči objednávateľom (napr. po kúpe drahého kovu zo strany obchodníka s drahými kovmi) má objednávateľ možnosť voľby, či chce prijať platbu vo svojej národnej mene alebo v Euro. Bez výslovného prehlásenia objednávateľa vypláca obchodník s drahými kovmi v Euro. Prípadné poplatky u platieb, ktoré nie sú realizované v Euro, budú pripísané na ťarchu objednávateľa.

5. Platby objednávateľa, realizované v euro, môžu byť pre objednávateľa vymenené podľa devízneho kurzu banky, platného v deň nadobudnutia drahého kovu na iné meny, ktoré sú potrebné pre účely nadobudnutia a realizácie nákupu drahého kovu.

6. Pri stanovení kúpnej ceny drahého kovu sa pri objednávke vychádza z predajnej ceny obchodníka s drahými kovmi, zverejnenej v deň prijatia kúpneho návrhu a po prijatí platby zo strany obchodníka s drahými kovmi v rámci 5 pracovných dní po prijatí platby. Obchodník s drahými kovmi nie je viazaný na kurzové limity objednávateľa. Predajná cena obchodníka s drahými kovmi sa uvádza každý deň v cenníku v oblasti „login“ na stránke www.auvesta.com. Obchodník s drahými kovmi uskutoční objednávku pre účely objednávateľa v príslušný obchodný deň vo vyššie uvedenej lehote podľa cenového kurzu, ktorý vyplýva z vyššie uvedeného cenníka v daný obchodný deň so zohľadnením aktuálnej trhovej ceny drahých kovov.

7. V prípade povinnej dane z pridanej hodnoty je pri obchode s drahými kovmi dohodnutá kúpna cena v netto, pričom k tejto je v cenníku v oblasti „login“ vykázaná príslušná platná daň z pridanej hodnoty, ako aj brutto cena.

III. Uskladnenie a dodanie

1. Uskladnenie

Drahý kov zakúpený pre účely objednávateľa uschová obchodník s drahými kovmi v bezpečnostnom sklade, poverenom úschovou. Obchodník s drahými kovmi neručí v týchto prípadoch za pochybenie ním vybraného skladu, okrem prípadu, pokiaľ by pochybenie bolo spôsobené jeho chybným výberom.

Obchodník s drahými kovmi deponuje zásoby drahých kovov separátne od vlastného majetku spoločnosti. Drahé kovy objednávateľa sú pri uskladnení poistené. Drahé kovy sa uskladňujú výlučne v skladoch a trezoroch, ktoré zadávajú prísne predpisy poisťovacích spoločností v rámci stanov poistných zmlúv ako miesta uskladnenia. Môže sa jednať o sklady s najvyšším zabezpečením v tuzemsku, ako aj v cudzine. Aktuálne miesto uskladnenia bude vždy zverejnené na domovskej stránke obchodníka s drahými kovmi. Žírová úschova je výslovne dovolená, ale výlučne len v prípade, ak je vzťah o sprostredkovaní vlastníctva klienta chránený a existuje dostatočné spätné krytie vo forme fyzických drahých kovov.

Za výber a kontrolu svojich partnerov ručí obchodník s drahými kovmi so svedomitosťou riadneho obchodníka, pričom ručenie za náhodu alebo vyššiu moc je výslovne vylúčené.

2. Dodanie

Objednávateľ má kedykoľvek právo požiadať o dodanie drahého kovu, ktorý si objednal a zakúpil. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť príslušné národné zákony, upravujúce vlastníctvo alebo uvádzanie drahých kovov na trh. Minimálne množstvo určené k dodaniu je stanovené podľa zvoleného spôsobu nákupu. V akej forme (napr. v odliatkoch) a v akých deleniach/veľkostiach investičných odliatkov budú drahé kovy pripravené k dodaniu, ostáva na rozhodnutí obchodníka s drahými kovmi. Kúpna cena drahých kovov nezahŕňa náklady, spojené s prepravou. Pri dodaní v Nemecku vznikajú nasledujúce náklady za dodanie:

Hmotnosť nahor Poistený do Netto VAT 16% Hrubý
5.000 g 5.000,00 € 12,52 € 2,00 € 14,52 €
5.000 g 10.000,00 € 16,72 € 2,68 € 19,40 €
5.000 g 20.000,00 € 20,92 € 3,35 € 24,27 €
10.000 g 100.000,00 € 81,56 € 13,05 € 94,61 €
10.000 g 250.000,00 € 105,69 € 16,91 € 122,60 €

Prípadné DPH pri dovoze, clá a všeobecné zákonné odvody príslušnej cieľovej krajiny preberá objednávateľ. Možné nároky obchodníka s drahými kovmi na vydanie drahých kovov voči uchovávateľovi budú postúpené objednávateľovi. Objednávateľ podpisom objednávky prijíma uvedené postúpenie.

IV. Spätný odkup / Správa drahého kovu

1. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť obchodníkovi s drahými kovmi písomnú ponuku k spätnému odkupu ním zakúpeného drahého kovu (celého alebo časti). Obchodník s drahými kovmi príjme v priebehu štyroch pracovných dní ponuku k spätnému odkupu a bezodkladne ho uskutoční, pričom objednávateľ sa vzdáva vyhlásenia o prijatí ponuky k spätnému odkupu. Základ pre stanovenie nákupnej ceny pre účely nákupu predstavuje nákupná cena stanovená obchodníkom s drahými kovmi, zverejnená v rámci 4 pracovných dní po prijatí kúpneho návrhu. Nákupná cena obchodníka s drahými kovmi sa uvádza každý deň v cenníku v oblasti „login“ na stránke www.auvesta.com. Pokiaľ zo zákona vyplýva povinnosť platby dane z pridanej hodnoty, platí odd. II, bod 7 VOP.

Obchodník s drahými kovmi je oprávnený odmietnuť ponuku k spätnému odkupu, pokiaľ sa na trhu s príslušným drahým kovom vyskytnú problémy tak, že v dôsledku toho je obchodník s drahými kovmi zbavený možnosti ďalšieho predaja drahého kovu. O tejto skutočnosti musí byť objednávateľ bezodkladne písomne informovaný.

2. Zápis o kontrole stavu

Zápis hodnoty zásob a následný protokol o stave vykonáva kontrolór používania prostriedkov štvrťročne v spolupráci s obchodníkom s drahými kovmi. Do funkcie kontrolóra používania finančných prostriedkov môže byť vybraný advokát, daňový poradca, audítor alebo notár.

V. Ďalšie ustanovenia

1. Depozitné poplatky

Objednávateľovi sa za uskladnenie účtuje depozitný poplatok. Výška depozitného poplatku a jeho druhy sa riadia príslušným druhom nákupu. Depozitným poplatkom bude zaťažený depozit objednávateľa.

2. Sprostredkovanie predaja

Sprostredkovateľ vykonáva svoju činnosť pod vlastným menom a na vlastný účet. Upozorňujeme na to, že klientovi poskytuje samostatnú službu. Objednávateľa informujeme o skutočnosti, že sprostredkovateľ nie je splnomocnený k poskytovaniu poradenských služieb alebo k poskytovaniu prísľubov, ktoré sa odlišujú od predložených Všeobecných obchodných podmienok alebo od objednávkového formuláru obchodníka s drahými kovmi. Predovšetkým nie je oprávnený poskytovať prísľuby, týkajúce sa služieb alebo tieto za obchodníka s drahými kovmi potvrdzovať.

3. Doba platnosti / Výpoveď / Ručenie / Povinnosť svedomitého jednania

3.1 Nie je dohodnutá pevná doba platnosti. Objednávateľ má povolené zvyšovať mesačné platby, prípadne ich vynechať alebo znížiť. Objednávateľ je rovnako oprávnený ponúknuť drahý kov obchodníkovi s drahými kovy k odkupu podľa odd. IV, bod 1 VOP.

3.2 Strany sa dohodli, že obchodník s drahými kovmi neručí za daňové povinnosti, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s nákupom či predajom drahých kovov. Obchodník s drahými kovmi neposkytuje žiadne daňové poradenstvo ani žiadne prehlásenia voči finančnému úradu alebo iným tretím osobám v súvislosti s prípadne vzniknutými daňami a odvodmi. Zdanenie sa riadi v súlade s národnými zákonmi a prípadne aj dohodami o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa právnej situácie sa môže pri uskladnení v bezcolných skladoch vyskytnúť efekt oslobodenia od platenia dane.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že obchodníkovi s drahými kovmi bezodkladne poskytne informáciu o zmene adresy. Korešpondencia bude zasielaná vždy na poslednú známu adresu objednávateľa.

4. Ochrana údajov

Údaje obsiahnuté v tomto návrhu objednávky drahých kovov a ďalšie údaje, týkajúce sa osôb a investícií, sprístupnené v rámci obchodných vzťahov budú zo strany obchodníka s drahými kovmi, sprostredkovateľa a ďalších zúčastnených tretích osôb ukladané do pamäťových nosičov, budú používané, vyhodnocované, vyvolávané a prenášané (spracovanie údajov) elektronickou alebo písomnou formou. Uvedené sa uskutočňuje za účelom spravovania a kontroly zmluvy o drahých kovov. Poskytovanie údajov nezainteresovaným tretím osobám je zakázané.

5. Písomná forma

Ústne alebo telefonické dohody si pre účely nadobudnutia platnosti vyžadujú písomné potvrdenie zo strany obchodníka s drahými kovmi.

6. Salvatorská klauzula / Voľba práva

6.1 Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy, uzatvorenej s objednávateľom na základe týchto Všeobecných a Mimoriadnych obchodných podmienok stali neplatnými, nedotkne sa to platnosti zvyšných ustanovení.

6.2 Pre túto zmluvu platí výlučne nemecké právo.

Stav: 21.07.2014

Pokyny:

– Spoločnosť Auvesta uzatvorila s nezávislým kontrolórom používania prostriedkov, ktorý v pravidelných odstupoch preveruje stavy skladov, zmluvu o kontrolách skladov.

– Objednávateľ bol a je výslovne upozornený na skutočnosť, že cena drahého kovu je trhová cena, ktorá podlieha výkyvom tak, že nie je možné vylúčiť stratu jeho hodnoty.