Centrum pomociPomocník

Ochrana údajov

"
Webstránka spoločnosti Auvesta (www.auvesta.com), ako aj jej integrované internetové obchody „Auvesta-Shop“ (https://auvesta-shop.com) sú prevádzkované spoločnosťou Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Nemecko (následne „Auvesta“ alebo „my“). Ochrana Vašich osobných údajov je našou hlavnou prioritou. V rámci tohto Vyhlásenia o ochrane údajov Vás informujeme o spôsobe, rozsahu a účele získavania, spracovania a používania Vašich osobných údajov.
"


1. Informácia o získavaní osobných a kontaktných údajov zodpovednej osoby
2. Evidencia údajov pri návšteve našej webovej stránky
3. Cookies
4. Nadviazanie kontaktu
5. Spracovanie údajov pri zriadení konta klienta a pre účely uzatvorenia zmluvy
6. Používanie Vašich údajov pre priamu reklamu
7. Spracovanie údajov pre realizáciu objednávky
8. Používanie sociálnych médií: video
9. Analytické služby (webovej stránky)
10. Používanie  Live-Chat systému
11. Nástroje a iné
12. Práva dotknutej osoby
13. Trvanie ukladania osobných údajov

1. Informácia o získavaní osobných a kontaktných údajov zodpovednej osoby

1.1. Tešíme sa, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme Vám za Váš záujem. Následne si Vás dovoľujeme informovať o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi pri používaní/návšteve našej webovej stránky. Osobnými údajmi sú v tejto súvislosti všetky údaje, s ktorými sa môžete osobne identifikovať.

1.2. Zodpovednou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov  (DSGVO) spoločnosť Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4 , 83607 Holzkirchen, Nemecko, tel.č.: +49 8024-47 41 144, Fax:+49 8024-47 41 146 , e-mail: info@auvesta.com. Osobou, zodpovednou za spracovanie osobných údajov je daná fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

1.3. Zodpovedná spoločnosť poverila pre účely tejto webovej stránky osobu, zodpovednú za ochranu údajov, ktorú je možné kontaktovať nasledovne:

Andreas Dronia
Industriestr. 4
83607 Holzkirchen
Tel: 08024 / 608 87 174
E-mail: datenschutz@auvesta.com

1.4. Táto webová stránka používa z bezpečnostných dôvodov a pre účely ochrany prenosu osobných údajov a iných dôverných obsahov (napr. objednávky alebo požiadavky na zodpovednú osobu)  SSL prípadne TLS-heslovanie. Vo Vašom  riadku vyhľadávača môžete rozpoznať zaheslované prepojenie na postupnosť znakov "https://" a symbol zámku.

2. Evidencia údajov pri návšteve našej webovej stránky

Pri informatívnom používaní našej webovej stránky, teda v prípade, keď sa nezaregistrujete a ani nám iným spôsobom nesprostredkujete informácie, evidujeme len také údaje, ktoré sprostredkuje Váš vyhľadávač  nášmu serveru (tzv. "Server-Logfiles"). Keď si vyvoláte našu webovú stránku, evidujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás potrebné po technickej stránke pre účely zobrazenia Vám našej webovej stránky:

Naša navštívená webová stránka

Dátum a čas v momente vstupu na stránku
Množstvo zasielaných údajov v byte-och
Zdroj/Odkaz, z ktorého ste sa dostali na našu stránku
Použitý vyhľadávač
Použitý prevádzkový systém
Použitá  IP adresa (v danom prípade: v anonymnej forme)

Spracovanie sa uskutoční podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) na základe našich oprávnených záujmov, týkajúcich sa vylepšenia stability a funkcionality našej webstránky. Nedochádza k ďalšiemu poskytovaniu alebo inému používaniu údajov. Vyhradzujeme si ale právo preveriť dodatočne Server-Logfiles, pokiaľ by konkrétne oporné body poukazovali na protiprávne používanie.

3. Cookies

"Používame cookies, aby sme Vám ešte viac zatraktívnili Vašu návštevu našej webovej stránky a používanie určitých funkcií. Cookies sú malé textové súbory,  ktoré sa ukladajú do Vášho počítača. Niektoré nami používané cookies sú po ukončení vyhľadávania, teda po zatvorení Vášho prehliadača, opätovne vymazané (tzv. jednorazové cookies). Iné cookies ostávajú vo Vašom počítači a umožňujú nám  alebo našim partnerským spoločnostiam  (cookies tretích poskytovateľov) opätovne rozpoznať  pri nasledujúcej návšteve Váš vyhľadávač (permanentné cookies). Ak sa cookies ukladajú, evidujú a spracúvajú tieto v individuálnom rozsahu určité informácie o užívateľovi ako informácie o vyhľadávači a lokalite, ako aj údaje o  IP adrese. Permanentné  cookies sú automaticky po  určitom zadanom období vymazané, pričom toto obdobie sa odlišuje v závislosti od cookie.

"

"Sčasti cookies slúžia k tomu, aby prostredníctvom uloženia nastavení zjednodušili proces objednávania  (napríklad umožňujú pripraviť virtuálny nákupný košík pre Vašu neskoršiu návštevu tým, že si zapamätajú obsah nákupného košíka). Pokiaľ prostredníctvom jednotlivých nami implementovaných cookies dochádza aj k spracovaniu osobných údajov, nasleduje spracovanie podľa čl. 6 odsek 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) pre účely uzatvorenia Zmluvy alebo podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) pre účely zachovania našich oprávnených záujmov vzhľadom na zabezpečenie najlepšej funkcionality webstránky, ako aj pre pro-klientskej a efektívnej  návštevy stránky.
"

Podľa okolností spolupracujeme s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú zatraktívniť Vám našu internetovú ponuku. Pre tento účel sú pri Vašej návšteve našej webstránky podľa okolností ukladané na Vašom pevnom disku aj cookies partnerských spoločností (cookies tretích poskytovateľov). O použití takýchto cookies a o objeme daných získaných informácií budete informovaný individuálne a špeciálne  v rámci nasledujúcich odsekov.

Zohľadnite prosím, že Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o použití cookies  a rozhodli jednotlivo o ich akceptácii/prijatí alebo ich akceptáciu/prijatie  v určitých prípadoch všeobecne vylúčili. Každý browser sa odlišuje podľa  toho, ako spravuje nastavenia cookie, ktoré sú uvedené v pomocnom menu každého vyhľadávača a ktoré Vám vysvetľuje, ako môžete zmeniť Vaše nastavenia cookie. Toto nájdete pre dané vyhľadávače pod nasledujúcim odkazom:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Zohľadnite prosím, že neakceptovanie/neprijatie cookies môže spôsobiť obmedzenie funkcionality našej webstránky.

4. Nadviazanie kontaktu

V rámci nadviazania kontaktu s nami (napr. cez kontaktný formulár alebo e-mailom) dochádza k získavaniu osobných údajov. Aké údaje sú získavané v prípade  kontaktného formuláru, je viditeľné  v danom kontaktnom formulári. Tieto údaje sú ukladané a používané výlučne za účelom zodpovedania Vašich požiadaviek prípadne pre účely nadviazania kontaktu a pre účely s tým spojenej  technickej administrácie. Právnym základom pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem o zodpovedanie Vašej požiadavky podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov DSGVO. Pokiaľ má nadviazanie kontaktu za cieľ uzatvorenie zmluvy, potom predstavuje dodatočný právny základ pre spracovanie čl. 6 odsek 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Vaše údaje budú po konečnom spracovaní Vašej požiadavky vymazané, a to v prípade, pokiaľ je možné usúdiť z okolností, že daný stav vecí je vysvetlený/ukončený a pokiaľ zákon neukladá povinnosť ich archivácie.

5. Spracovanie údajov pri zriadení konta klienta a pre účely uzatvorenia zmluvy

Podľa čl. 6 odsek 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) budú osobné údaje aj naďalej získavané a spracované, pokiaľ ste nám tieto sprostredkovali pre účely realizácie Zmluvy alebo  otvorenia konta klienta. Aké údaje budú získavané, je uvedené v daných formulároch k zadaniu. Vymazanie Vášho konta klienta je možné kedykoľvek a môže byť zrealizované formou správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Vami sprostredkované údaje ukladáme a používame pre účely uzatvorenia/realizácie zmluvy. Po kompletnej realizácii zmluvy alebo po vymazaní Vášho konta klienta budú Vaše údaje uzamknuté s ohľadom na daňové a obchodno-právne lehoty archivácie a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ  Vy výslovne neschválite ďalšie používanie Vašich údajov  alebo pokiaľ si z našej strany nevyhradíme zákonom povolené ďalšie používanie údajov, o ktorom Vás následne primerane informujeme.

5.1. Poskytnutie osobných údajov

Vaša bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, preto budú Vaše údaje preverené pre účely KYC (Know Your Customer) zo strany nezávislej firmy.
Výhody preverenia KYC:

  • - Preverenie v reálnom čase
  • - Žiaden nákup s pomocou odcudzených údajov
  • - Prevencia pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu

Našej KYC partnerskej firme Zignsec AB so sídlom vo Švédsku budú poskytnuté nasledujúce údaje:

  • - Meno
  • - Dátum narodenia
  • - Povolanie
  • - Telefónne číslo
  • - Preverenie identitity príjemcu, napr. formou cestovného pasu, vodičského preukazu, preukazu totožnosti alebo povolenia k pobytu

Uvedené údaje je potrebné uskutočniť pre účely kontrol v rámci Know Your Customer (KYC) a Customer Due Diligence (CDD) ako aj bezpečnostnej kontroly v súlade s lokálnymi a medzinárodnými ustanoveniami. Uvedené slúži nám a Vám k ochrane Vašich údajov pred zneužitím a podvodnými praktikami.

Aby bolo možné zabrániť nedovoleným snahám o získanie informácií, považuje BfDI predloženie preukazu totožnosti pre účely legitimácie (v jednotlivých prípadoch) za prípustné. Z kópie preukazu totožnosti sú „spravidla potrebné len meno, adresa, dátum narodenia a doba platnosti“ a všetky iné údaje môžu byť na kópii v zásade zakryté.

Uvedené si vyžiadame len vtedy, pokiaľ sú tieto potrebné.

6. Používanie Vašich údajov pre priamu reklamu

6.1. Prihlásenie sa k odoberaniu nášho Newsletter-a

Pokiaľ sa prihlásite k odoberaniu nášho e-mailového Newsletter-a, budeme Vám pravidelne zasielať  informácie o našich ponukách. Povinný údaj pre zasielanie Newsletter-a je len Vaša e-mailová adresa. Uvedenie ďalších prípadných údajov je dobrovoľné a bude použité na Vaše osobné oslovenie. Pre zasielanie Newsletter-ov používame tzv. Double Opt-in postup. Uvedené znamená, že Vám e-mailový  Newsletter zašleme až vtedy, keď nám výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zaslaním  Newsletter-u. My Vám potom pošleme potvrdzovací e-mail, ktorým Vás vyzveme k zakliknutiu príslušného linku, čím potvrdíte, že chcete v budúcnosti dostávať Newsletter.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám udeľujete Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov podľa čl. 6 odsek 1 písmeno a Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Pri prihlásení sa k odoberaniu Newsletteru ukladáme Vašu IP adresu, uvedenú v Internet Service-Provider (ISP), ako aj dátum a hodinu prihlásenia sa, aby sme mohli vypátrať možné zneužitie Vašej e-mail adresy v neskoršom časovom momente. Údaje, získavané z našej strany pri prihlásení sa k odoberaniu Newsletter-a budú použité výlučne pre účely  oslovenia formou reklamy v súvislosti s Newsletterom. Vy môžete zrušiť odoberanie Newsletteru kedykoľvek s pomocou odkazu prepojenia, ktorý sa pre tento účel nachádza v Newsletteri alebo formou príslušnej správy zaslanej poverenej osobe, menovanej vyššie v texte. Po odhlásení sa bude Vaša e-mailová adresa bezodkladne vymazaná z nášho Newsletter rozdeľovača, pokiaľ  Vy výslovne neschválite ďalšie používanie Vašich údajov  alebo pokiaľ si z našej strany nevyhradíme zákonom povolené ďalšie používanie údajov, o ktorom Vás následne informujeme v tomto Vyhlásení. 

6.2. Zasielanie Newsletter-u kmeňovým klientom: Ak ste nám Vašu e-mail adresu uviedli pri kúpe produktov, vyhradzujeme si právo zasielať Vám pravidelne formou e-mailu ponuky k podobným produktom, ako je ten už zakúpený, ktoré pochádzajú z nášho sortimentu. Pre tento účel si podľa § 7 odsek 3 Zákona o ochrane proti nekalej súťaži (UWG) nemusíme od Vás vyžiadať žiaden špeciálny súhlas. Spracovanie údajov sa v dôsledku toho uskutoční len na základe nášho oprávneného záujmu o osobnú priamu reklamu podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov DSGVO. Ak ste v úvode namietali proti používaniu Vašej e-mailovej adresy pre tento účel, nebudú z našej strany e-maily zasielané. Ste oprávnený kedykoľvek namietať proti používaniu Vašej e-mailovej adresy pre vyššie uvedený reklamný účel s pôsobnosťou pre budúcnosť a to formou zaslania informácie zodpovednej osobe, ktorá je uvedená v úvode. V tejto súvislosti znášate len náklady za sprostredkovanie podľa základných sadzieb. Po prijatí Vašej námietky bude s okamžitou platnosťou zastavené používanie Vašej e-mailovej adresy pre reklamné účely.

7. Spracovanie údajov pre realizáciu objednávky

7.1. Pre účely realizácie Vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nám kompletne alebo z časti pomáhajú s realizáciou uzatvorených zmlúv. Týmto poskytovateľom služieb  budú v zmysle nasledujúcich informácií sprostredkované určité osobné údaje.

Nami získavané osobné údaje budú v rámci realizácie zmluvy poskytnuté prepravnej spoločnosti, poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné z hľadiska dodania tovaru. Údaje o Vašej platbe poskytujeme ďalej v rámci realizácie platby poverenému finančnému inštitútu, pokiaľ je uvedené potrebné pre účely realizácie platby. Pri použití poskytovateľov platobných služieb informujeme týchto následne explicitne. Právnym základom pre poskytovanie údajov je v tejto súvislosti čl. 6 odsek. 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO).

7.2. Poskytovanie osobných údajov poskytovateľom prepravných služieb

- DHL
Ak je tovar zasielaný cez prepravnú spoločnosť DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), poskytneme Vašu e-mailovú adresu spoločnosti DHL podľa čl. 6 odsek. 1 písmeno a Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) pred zaslaním tovaru za účelom odsúhlasenia termínu dodania, prípadne pre účely oznámenia dodania, pokiaľ ste nám v procese objednania udelili Váš výslovný súhlas s uvedeným. V opačnom prípade poskytneme DHL pre účel doručenia podľa čl. 6 odsek 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) len meno príjemcu a adresu dodania. Údaje budú poskytnuté len vtedy, pokiaľ je uvedené potrebné vzhľadom na dodanie tovaru. V tomto prípade nie je možné predchádzajúce odsúhlasenie termínu dodania s  DHL, prípadne oznámenie dodania.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou pre budúcnosť u vyššie uvedenej zodpovednej osoby alebo u poskytovateľa prepravných služieb DHL.

- UPS
Ak je tovar zasielaný cez prepravnú spoločnosť UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), poskytneme Vašu e-mailovú adresu spoločnosti UPC podľa čl. 6 odsek. 1 písmeno a Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) pred zaslaním tovaru za účelom odsúhlasenia termínu dodania, prípadne pre účely oznámenia dodania, pokiaľ ste nám v procese objednania udelili Váš výslovný súhlas s uvedeným. V opačnom prípade poskytneme UPS pre účel doručenia podľa čl. 6 odsek 1 písmeno b Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) len meno príjemcu a adresu dodania. Údaje budú poskytnuté len vtedy, pokiaľ je uvedené potrebné vzhľadom na dodanie tovaru. V tomto prípade nie je možné predchádzajúce odsúhlasenie termínu dodania s  UPS, prípadne oznámenie stavu zásielky, jej dodanie.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou pre budúcnosť u vyššie uvedenej zodpovednej osoby alebo u poskytovateľa prepravných služieb UPS.

8. Používanie sociálnych médií: video

Používanie Youtube videí

Táto webová stránka používa  Youtube funkciu začlenenia k zobrazeniu a prehrania videí ponúkateľa "Youtube", ktorý patrí ku Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Pre tento účel sa používa rozšírený modus ochrany údajov, ktorý podľa údajov poskytovateľa aktivuje ukladanie informácií o užívateľovi až pri prehraní videa/videí. Pokiaľ bude aktivované zobrazenie začlenených Youtube videí, použije poskytovateľ  "Youtube" cookies, aby nazbieral informácie o správaní užívateľa. Podľa pokynov  "Youtube" slúžia tieto okrem iného k evidencii štatistík o videách, ktoré prispievajú k zlepšeniu pro-užívateľského zamerania a znemožňujú pokusy o zneužitie. Keď sa prihlásite do Google, sú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu, keď kliknete na video. Ak si neželáte priradenie s Vašim profilom v YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačítka odhlásiť. Google Vaše údaje ukladá (aj neprihlásených užívateľov) ako užívateľské profily a tieto vyhodnocuje. Takéto vyhodnotenie sa uskutoční predovšetkým podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) na základe oprávnených záujmov Google na začlenení osobnej reklamy, analýzy trhu a/alebo potrebného stvárnenia ich webovej stránky. Máte právo namietať proti vytváraniu profilu užívateľa, pričom námietku musíte adresovať na YouTube.

Nezávisle od zobrazenia začlenených videí sa pri každom vyvolaní tejto webovej stránky vytvorí prepojenie ku Google sieti "DoubleClick", čo môže bez nášho vplyvu vyvolať ďalšie procesy spracovania údajov.

Google LLC so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.

Ďalšie informácie, týkajúce sa ochrany údajov pre "YouTube" nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Analytické služby (webovej stránky)

Google Universal Analytics

Táto webstránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").  Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú  nám analýzu používania webstránky z Vašej strany. Informácie, získané prostredníctvom cookie, týkajúce sa Vášho používania tejto webstránky (vrátane skrátenej IP adresy) sú spravidla prenášané na server Google v USA, na ktorom sú ukladané. 

Táto webová stránka používa Google Analytics výlučne s rozšírením "_anonymizeIp()", ktoré zabezpečuje anonymitu IP adresy v dôsledku redukcie a vylučuje priame prepojenie s osobou. Rozšírením dochádza k redukcii Vašej IP adresy cez Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch dochádza k prenosu kompletnej IP adresy na server Google v USA a tam k jej redukcii. V týchto výnimočných prípadoch sa toto spracovanie uskutoční podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) na základe nášho oprávneného záujmu pre účel štatistickej analýzy správania užívateľov pre účely optimalizácie a marketingu.

Z nášho poverenia bude Google používať tieto informácie pre účely vyhodnotenia Vášho užívania webstránky, na zostavenie reportov o aktivitách webstránky a pre poskytnutie ďalších služieb, spojených s používaním webstránky a internetu voči nám. IP adresy sprostredkované v rámci Google Analytics Vašim prehliadačom nebudú spájané s ďalšími údajmi Google. 

Vy môžete zabrániť ukladaniu cookies príslušným nastavením  Vášho software prehliadača; v každom prípade Vás ale upozorňujeme na to, že v tomto prípade nebudete  môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webstránky. Okrem toho môžete zabrániť evidencii údajov, vyprodukovaných cookie, vzťahujúcich sa na Vaše používanie webstránky (vrátane Vašej IP adresy) Google, ako aj spracovaniu týchto údajov zo strany Google tým, že stiahnete a inštalujete disponibilný doplnok prehliadača (zásuvný modul) z nasledujúceho odkazu. 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatívne k doplnku prehliadača alebo v rámci prehliadača na mobilných zariadeniach  kliknite prosím na nasledujúci odkaz, aby ste spustili Opt-Out-Cookie, zabraňujúci budúcej evidencii cez Google Analytics pri návšteve tejto webstránky (tento Opt-Out-Cookie funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu, ak vymažete vaše Cookies v tomto prehliadači, musíte opätovne kliknúť na tento link:

Deaktivovať Google Analytics

Google LLC so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.
Okrem toho používa táto webová stránka Google Analytics na vypracovanie analýzy zdrojov návštev, ktorá je vykonávaná cez užívateľské ID. Vy môžete  túto analýzu Vášho používania deaktivovať vo Vašom klientskom účte pod bodom "Moje údaje", "Osobné údaje".
Viac informácií k manipulácii s údajmi užívateľov v rámci Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10. Používanie  Live-Chat systému

Zendesk (bývalý Zopim)
Na tejto webovej stránke sú s pomocou technológií  Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) zhromažďované a ukladané pseudonymné údaje pre účely vypracovania analýzy webovej stránky a k prevádzkovaniu systému Live-Chat slúžiacej na zodpovedanie požiadaviek  „Live“ podpory. Z týchto pseudonymných údajov je možné pod pseudonymom vytvoriť užívateľské profily. Pre tento účel je možné využiť cookies. Cookies sú malé textové súbory,  ktoré sa lokálne ukladajú v dočasnej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies okrem iného umožňujú opätovné rozpoznanie Vášho vyhľadávača. Pokiaľ takýmto spôsobom získané informácie vykazujú vzťah k osobe, nasleduje spracovanie podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) na základe nášho oprávneného záujmu o poskytnutie efektívnej starostlivosti klientom a štatistickej analýzy správania užívateľov pre účely optimalizácie.
Údaje, získané s pomocou technológií Zendesk nebudú bez špeciálne udeleného  súhlasu dotknutej osoby používané pre účely osobnej identifikácie návštevníka tejto webovej stránky a nebudú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Pre zabránenie ukladania Zendesk-Cookies môžete Váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby nedochádzalo k budúcemu ukladaniu cookies vo Vašom počítači, prípadne aby boli už uložené cookies vymazané. Deaktivácia všetkých cookies môže ale viesť k tomu, že nebudete  môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie našej webstránky. Získavanie a ukladanie údajov pre účely vypracovania pseudonymných užívateľských profilov môžete kedykoľvek deaktivovať s pôsobnosťou pre budúcnosť a to tak, že zašlete Vašu neoficiálnu námietku e-mailom na adresu, uvedenú v tiráži.
Zendesk Inc. so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.

11. Nástroje a iné

11.1. Google reCAPTCHA
Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Táto funkcia slúži predovšetkým k rozlíšeniu, či žiadosť zadala fyzická osoba, alebo či je za podaním zámer zneužitia, nakoľko bola podaná strojovo a s automatickým spracovaním. Služba zahŕňa zaslanie IP adresy a v danom prípade aj ďalších údajov na Google pre službu reCAPTCHA a je realizovaná v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) na základe nášho oprávneného záujmu o zistenie individuálnej vôle činností na internete a pre zabránenie zneužitia a spamu.
Google LLC so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.
Viac informácií ku Google reCAPTCHA, ako aj Vyhlásenie o ochrane údajov Google nájdete na nasledujúcej stránke: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/

11.2. Google Maps

Na našej webovej stránke používame Google Maps (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”). Google Maps je webová služba slúžiaca pre stvárnenie interaktívnych máp, so zámerom vizuálneho stvárnenia geografických informácií. Pri používaní tejto služby Vám bude zobrazená naša lokalita a tým Vám bude uľahčený prípadný príchod.

Už pri vyvolaní tých podstránok, do ktorých je včlenená mapa Google Maps dochádza k prenosu a ukladaniu informácií, týkajúcich sa Vášho používania našej webovej stránky (ako napr. Vaša IP adresa) na server Google v USA. K uvedenému dochádza nezávisle od toho, či Google poskytne užívateľský účet, cez ktorý sa prihlásite, alebo či nie je žiaden užívateľský účet k dispozícii. Keď sa prihlásite v Google, budú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie s Vašim profilom v Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google Vaše údaje (aj za neprihlásených  užívateľov) ukladá ako profily užívateľov a tieto aj vyhodnocuje. Vyhodnotenie takéhoto charakteru sa uskutoční predovšetkým podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov na základe oprávneného záujmu Google o  začlenenie osobnej reklamy, analýzy trhu a/alebo potrebného stvárnenia svojej webovej stránky. Máte právo namietať voči vytváraniu týchto užívateľských profilov, pričom námietku musíte adresovať na YouTube.

Google LLC so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.

Pokiaľ nesúhlasíte s budúcim sprostredkovaním Vašich údajov Google v rámci používania  Google Maps, máte možnosť kompletne deaktivovať službu webstránky Google Maps, a to vypnutím používania JavaScript vo Vašom prehliadači. Potom nie je možné používať Google Maps a ani zobrazenie mapky na tejto internetovej stránke.

Užívateľské podmienky Google si môžete pozrieť  na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatočné užívateľské podmienky pre Google Maps nájdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Detailnejšie informácie, týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s používaním Google Maps nájdete na internetovej stránke  Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11.3. Google Web fonty

Tato stránka používa k jednotnému stvárneniu druhov písma tzv. web fonty, poskytnuté zo strany Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Pri vyvolaní stránky nahrá Váš prehliadač potrebné web fonty vo Vašom Browser-Cache, aby bolo umožnené správne zobrazenie textov a druhov písma.

Pre tento účel musí vami používaný prehliadač nadviazať spojenie so servermi Google. Prostredníctvom toho získa Google informáciu o tom, že naša webová stránka bola vyvolaná cez Vašu IP adresu. Používanie Google web fontu sa uskutoční v záujme jednotného a príjemného stvárnenia našich online ponúk, čo predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odsek 1 písmeno f Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Pokiaľ Váš prehliadač nepodporuje web font, bude Vašim počítačom zvolené štandardné písmo.

Google LLC so sídlom v USA je držiteľom certifikátu pre americko-európsku Dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorý zabezpečuje dodržanie úrovne ochrany údajov s platnosťou v EU.

Ďalšie informácie ku Google web fontom nájdete na://developers.google.com/fonts/faq a vo Vyhlásení o ochrane údajov od Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12. Práva dotknutej osoby

12.1. Platný zákon o ochrane údajov Vám poskytuje voči zodpovednej osobe vzhľadom na spracovanie Vašich osobných údajov rozsiahle práva dotknutej osoby (práva na informácie a intervencie), o ktorých by sme Vás následne chceli informovať:

- Právo na informácie podľa čl. 15 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): predovšetkým máte právo na informácie o nami spracovávaných osobných údajoch, o účele spracovania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, komu budú alebo sú Vaše údaje predkladané, o plánovanej dĺžke ich archivácie, prípadne o kritériách stanovenia doby trvania archivácie, o existencii práva na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, namietania proti spracovaniu, sťažnosti na Dozornom úrade, o pôvode Vašich údajov, pokiaľ tieto neboli od Vás získané z našej strany, o existencii automatizovaného hľadania riešenia vrátane vytvorenie profilu a v danom prípade vierohodné informácie o obsiahnutej logike a o dosahu ktorý sa Vás týka a o žiadaných vplyvoch takéhoto spracovania, ako aj Vaše právo na informácie, aké garancie existujú podľa čl. 46 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) pri poskytnutí vašich údajov v tretích krajinách;

Právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): máte právo na bezodkladnú opravu nesprávnych údajov, týkajúcich sa Vás a/alebo skompletizovanie Vašich u nás uložených nesprávnych údajov;

Právo na výmaz podľa čl. 17 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): máte právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov pri splnení predpokladov čl. 17 odsek 1 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Toto právo nie je aplikovateľné predovšetkým vtedy, pokiaľ je spracovanie potrebné pre výkon práva na slobodu prejavu názoru a informáciu, pre účely splnenia právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu alebo uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov;

Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): máte právo požadovať  obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ bude Vami spochybnená správnosť Vašich údajov preverovaná, ak zamietnete výmaz Vašich údajov kvôli neprípustnému spracovaniu údajov a namiesto toho budete požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov, keď budete potrebovať Vaše údaje pre účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov po tom, keď už tieto údaje po dosiahnutí účelu nebudeme potrebovať alebo ak z dôvodov vašej mimoriadnej situácie vznesiete námietku, pokiaľ ešte nie je stanovené, či naše oprávnené dôvody prevažujú;

Právo na informácie podľa čl. 19 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): pokiaľ ste si voči zodpovednej osobe uplatnili právo na informácie, výmaz alebo obmedzenie spracovania, je tento povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým ste sprostredkoval dané osobné údaje, oznámiť túto informáciu alebo výmaz údajov alebo obmedzenie spracovania, okrem prípadu, pokiaľ by sa uvedené  prejavovalo ako nemožné alebo by bolo spojené s nepomernou námahou. Máte právo byť informovaný o týchto príjemcoch.

Právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): máte právo obdržať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám sprostredkoval, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať sprostredkovanie od inej zodpovednej osoby, pokiaľ je uvedené technicky možné;

Právo na odvolanie udelených súhlasov podľa čl. 7 odsek 3 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): máte právo odvolať už udelený súhlas k spracovaniu údajov a to kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. V dôsledku odvolania bezodkladne vymažeme dané údaje, pokiaľ sa ďalšie spracovanie neopiera o právny základ spracovania bez potreby súhlasu. Odvolaním súhlasu ostáva nedotknutá právoplatnosť spracovania schválená až do odvolania;

Právo na sťažnosť podľa čl. 77 Nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO): Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu predovšetkým v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, nie je v súlade s týmto nariadením. 

12.2. PRÁVO NAMIETAŤ

POKIAĽ V RÁMCI ZVAŽOVANIA ZÁUJMOV SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE NAŠICH PREVAŽUJÚCICH OSOBNÝCH ZÁUJMOV, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACOVANIU S PÔSOBNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM VAŠEJ MIMORIADNEJ SITUÁCIE.
AK SI UPLATNÍTE VAŠE PRÁVO NAMIETAŤ, UKONČÍME SPRACOVANIE DOTKNUTÝCH ÚDAJOV. ĎALŠIE SPRACOVANIE OSTÁVA VYHRADENÉ, POKIAĽ MÔŽEME PREUKÁZAŤ NUTNÉ CHRÁNENÉ DÔVODY K SPRACOVANIU, KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, ZÁKLADNÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ SLOBODY, ALEBO AK SPRACOVANIE SLÚŽI ÚČELU UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBE PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NAMI SPRACOVÁVANÉ PRE ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU DANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. NÁMIETKU MÔŽETE VZNIESŤ V SÚLADE S VYŠŠIE UVEDENÝM.

POKIAĽ SI UPLATNÍTE VAŠE PRÁVO NAMIETAŤ, UKONČÍME SPRACOVANIE DANÝCH DOTKNUTÝCH ÚDAJOV PRE PRIAME REKLAMNÉ  ÚČELY.

13. Trvanie ukladania osobných údajov

Doba ukladania osobných údajov sa meria na základe daných zákonných lehôt archivácie (napr. obchodné a daňovo-právne lehoty archivácie). Po uplynutí lehoty budú príslušné údaje bežne vymazané, pokiaľ tieto už nie sú potrebné pre účely naplnenia zmluvy alebo zahájenia jednania o zmluve a/alebo ak z našej strany už nepretrváva žiaden oprávnený záujem o ďalšiu archiváciu.