Centrum pomociPomocník

Tiráž

Auvesta Edelmetalle AG

Údaje podľa § 5 Zákona o telemediálnych službách (TMG) a ďalšie zákonom stanovené informácie

Sídlo

Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024-47 41 144
www.auvesta.com
info@auvesta.com
USt-IdNr: DE 263905793

Predstavenstvo

Dr. Franz Hölzl

Predseda dozornej rady

Eduard Huber

Registrový súd

Obvodný súd Mníchov
Číslo zápisu v OR 177768

Zodpovedný za obsah podľa § 55 odsek 2 RStV

Dr. Franz Hölzl
Auvesta Edelmetalle AG
Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen

Ochrana údajov

Ochrana Vašich údajov podlieha u nás najvyššej priorite. Z toho dôvodu v zásade neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym tretím osobám.

Naše detailné údaje, týkajúce sa ochrany údajov nájdete tu

Značky a označenia

Auvesta Edelmetalle AG (krátko len „auvesta“) a iné pojmy alebo znaky, označené ako zapísané značky, sú značky alebo zapísané značky spoločnosti Auvesta Edelmetalle AG. Logá, hlavičky strán, prípadne navigačné lišty, grafiky, symboly-ikony a označenia servisných služieb sú značky alebo označenia spoločnosti Auvesta Edelmetalle AG. Tieto značky alebo označenia nesmú byť spájané s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorá nepochádza od spoločnosti auvesta, nesmú byť žiadnym spôsobom spájané s takými, ktoré môžu zneistiť klientov auvesta alebo používané spôsobom, ktorý by mohol zdiskreditovať spoločnosť auvesta.

Všetky iné značky, ktoré nepatria auvesta a sú používané na tejto webstránke, sú vlastníctvom daného vlastníka práv, pričom tieto by za určitých okolností mohli byť spojené s auvesta alebo by k auvesta mohli byť priradené alebo by mohli byť zo strany auvesta žiadané alebo sponzorované.

Konanie na riešenie sporov:

Európska komisia poskytuje platformu k online konaniu na riešenie sporov, (ORS) ktorú nájdete na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie sme povinní k účasti na konaní na riešenie sporov.

Copyright

"Kopírovanie alebo reprodukovanie (vrátane tlače na papier) kompletnej webstránky, prípadne častí tejto stránky je povolené len pre účely odovzdania objednávky v auvesta alebo pre účely použitia tejto webstránky ako nákupného zdroja."

Akékoľvek iné použitie meteriálov, prípadne informácií, dostupných na tejto webstránke vrátane vyhotovovania reprodukcií, ďalšej distribúcie, zmeny a zverejňovanie pre iný ako vyššie uvedený účel je zakázané, okrem prípadu, pokiaľ by Auvesta Edelmetalle AG udelila s uvedeným predchádzajúci písomný alebo elektronický súhlas.

Ručenie za obsahy

" Obsahy našich stránok boli vypracované s mimoriadnou svedomitosťou. Za správnosť, kompletnosť a aktuálnosť obsahov ale nemôžeme prevziať žiadnu garanciu. Ako ponúkateľ služby sme podľa § 7 odsek 1 Zákona o telemediálnych službách zodpovední za vlastné obsahy, zverejnené na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 Zákona o telemediálnych službách nie sme ako poskytovatelia služieb povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo tieto podľa okolností analyzovať, či vykazujú protizákonnú činnosť. Záväzok k odstráneniu alebo zablokovaniu používania informácií podľa všeobecných zákonov ostávajú týmto nedotknuté. Ručenie v tomto smere je ale možné až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Pri zistení príslušného porušenia legislatívy musia byť tieto obsahy bezodkladne odstránené."

Ručenie za odkazy

" Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webstránky tretích strán, na obsahy ktorých nemáme žiaden vplyv. Z toho dôvodu nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať žiadne ručenie. Za obsahy prepojených strán je vždy zodpovedný daný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia preverené z hľadiska možného porušenia práv. Protiprávne obsahy neboli v čase prepojenia rozpoznateľné. Permanentná kontrola obsahu prepojených strán nie je bez konkrétnych dôkazov porušenia možná. Pri zistení porušenia práv dané odkazy bezodkladne odstránime."

Autorské práva

Obsahy a diela na týchto stránkach, zhotovené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému Zákonu o autorských právach. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh zhodnotenia presahujúce hranice autorských práv si vyžadujú písomný súhlas daného autora, prípadne zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len pre súkromné a nie komerčné použitie. Ak obsahy, nachádzajúce sa na tejto stránke neboli zostavené prevádzkovateľom, budú zohľadnené autorské práva tretích osôb. Predovšetkým budú označené obsahy tretích strán ako také. Ak by ste napriek tomu boli upozornený na porušenie autorských práv, prosíme o príslušné upozornenie na túto skutočnosť. Pri zistení porušenia práv obsahy takéhoto charakteru bezodkladne odstránime.

Zdroje použitých obrázkov a grafík:

Fotolia

IStock